Polityka jakości

Firma TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. posiada certyfikat akredytacji nr AB 080 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, który potwierdza spełnienie wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Realizacja polityki jakości odbywa się według udokumentowanego Systemu Zapewnienia Jakości.
W Księdze Jakości zostały określone priorytety naszej polityki jakości – są one spełnione w naszej pracy zawodowej:

 • System jakości laboratorium spełnia wymagania norm PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 • Laboratorium nie podlega żadnym handlowym, finansowym lub innym naciskom, mogącym wpłynąć na rzetelność i jakość przeprowadzonych badań.
 • Wszystkie badania przeprowadzone są wg pisemnych instrukcji lub uznanych procedur.
 • Kompetencje personelu wykonującego badania określają „Stanowiskowe Karty Pracy”.
 • Cały personel laboratorium podlega planowanym szkoleniom w celu systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • Merytoryczny nadzór nad przeprowadzonymi badaniami sprawuje Dyrektor TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o.
 • Laboratorium nie wyraża zgody na przeprowadzanie badań metodami, które mogą cechować się małą wiarygodnością.
 • Wszystkie wyniki badań zabezpieczone są przed ich udostępnieniem osobom niepowołanym, a personel zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej odnośnie informacji uzyskanych podczas badań.
 • Generalnie, w zakresie oferowanych badań, laboratorium nie korzysta z usług podwykonawców. W przypadkach wyjątkowych kryteria doboru podwykonawców określone są w „Procedurze doboru podwykonawców”.

Sektor Przemysłu

 • wytwarzanie i przetwórstwo metali
 • badania przed- i eksploatacyjne na urządzeniach, instalacjach i konstrukcjach

Sektor Wyrobu

 • c – odlewy
 • f – odkuwki
 • w – wyroby spawane
 • wp – wyroby przerabiane plastycznie
 • t – rury, włącznie w wyrobami płaskimi, z których wytwarzane są rury

Poza certyfikatem akredytacji PCA, nasze kwalifikacje zostały potwierdzone przez takie instytucje, jednostki i towarzystwa jak:

 • American Bureau of Shipping (ABS)
 • Bureau Veritas (BV)
 • Det Norske Veritas (DNV)
 • Germanischer Lloyd (GL)
 • Polski Rejestr Statków (PRS)
 • RINA
 • Transportowy Dozór Techniczny (TDT)
 • Urząd Dozoru Technicznego (UDT)